Students

PhD Candidates:

Jie CHEN (陈杰)

Jie-Ning WU (吴洁宁)

Bo CHEN (陈波)

Jie WU (吴杰)

Xiao-Jie LI (李晓洁)

Quan YUAN (袁泉)

Peng YAO (姚彭)

Jian-Bo WANG (王建波)

Master Degree Candidates:

Xu HAO (郝旭)

Jin-Yue LI (李金月)

Min SHI (石敏)

Da-Peng HUANG(黄大鹏)

Rong-Rong KANG(康蓉蓉)

Han WU(吴晗)

Yuan ZHANG (张媛)

Xian-Zhe TANG (唐贤喆)

Hui-Yan LI (李慧妍)

Jing LI (李靖)

Feng PAN (潘峰)

Wen-Jing WANG (王文婧)

Dan ZOU (邹丹)

Undergraduates