Students

PhD Candidates:

Rezwan Al Islam Khan

Li-Wan QI (祁丽婉)

Hui-Yan Li (李慧妍)

Jie CHEN (陈杰)

Jie-Ning WU (吴洁宁)

Bo CHEN (陈波)

Jie WU (吴杰)

Xiao-Jie LI (李晓洁)

Quan YUAN (袁泉)

Peng YAO (姚彭)

Master Degree Candidates:

Chang-lei ZHAN (占昌垒)

Lu ZHOU(周路)

Xu HAO (郝旭)

Jin-Yue LI (李金月)

Min SHI (石敏)

Da-Peng HUANG(黄大鹏)

Rong-Rong KANG(康蓉蓉)

Yuan ZHANG (张媛)

Xian-Zhe TANG (唐贤喆)

Jing LI (李靖)

Wen-Jing WANG (王文婧)